**** Commodore 64 Basic V2 ****

64K RAM System 38911 basic bytes free